Polítcia de Privacitat

A efecte del previst en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL amb NIF G08497950 informa a l’Usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

 

Envio i registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

 

Quan les dades de caràcter personal siguin obtingudes de l’Usuari a través de xarxes de comunicacions electròniques o en el marc de la prestació d’un servei de la societat de la informació, així com en aquells altres supòsits expressament establerts per la llei o quan així ho autoritzi l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del tractament podrà donar compliment al deure d’informació que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant l’afectat almenys la informació bàsica següent:
a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si escau.
b) La finalitat del tractament.
c) La manera en què l’afectat podrà exercitar els drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.

 

Tanmateix, els responsables i encarregats del tractament o, si s’escau, els seus representants hauran de mantenir el registre d’activitats de tractament a què es refereix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que la empresa o organització ocupin menys de 250 persones, amb l’excepció que el tractament que realitzi pugui comportar un risc per als drets i llibertats dels interessats, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals indicades en l’article 9, apartat 1, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l’article 10 del Reglament (UE) 2016/679.

 

Finalment, l’article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679 determina la necessitat d’establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua de les dades personals, la destrucció o el dany accidental. Això implica l’establiment de mesures tècniques i organitzatives encaminades a assegurar la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s’han portat a la pràctica (responsabilitat proactiva).

 

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari que envia la informació a ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

 

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL sempre que procedeixi de fonts alienes a ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL.

 

Cessió de dades a tercers

ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016.

 

Conservació de les dades

En qualsevol cas, el temps de conservació serà l’indispensable, i haurà de mantenir-se com a mínim:

• 4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris …); Arts. 66 i s. Llei general tributària (llibres de comptabilitat …)
• 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
• 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures …)
• 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

 

Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal en ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL C/ JOSEP Mª DE SEGARRA 68, B 08402 GRANOLLERS – BARCELONA o a l’email granollers@gremielectricitat.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

 

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

 

Canvis en la present política de privacitat

ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

 

En compliment de Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la Xarxa Social facebook amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

 

Dades de ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL
NIF: G08497950
Adreça: C/ JOSEP Mª DE SEGARRA 68, B 08402 GRANOLLERS – BARCELONA
Telèfon: 93 870 73 40 – 93 840 72 05
Email: granollers@gremielectricitat.com
Pàgina web: www.gremielectricitat.com

 

L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’Usuari pot accedir a tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL té accés i tracta aquella informació pública de l’Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016, ha de tenir en compte els següents matisos:

*Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.

*Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercir-ho davant la Xarxa Social.

*Supressió i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

*Portabilitat: es preveu la possibilitat de transmetre les dades d’un responsable a un altre, de manera que l’interessat tindrà dret a que les seves dades personals es transmetin directament quan siguin tècnicament possible.

*Limitació: Es tracta d’una mesura cautelar que redueix el tractament de les dades personals a la conservació. Els supòsits en què l’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades estan taxats per la norma i són:

 

-Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos.
-Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
-Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
-Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament exercitant el seu dret d’oposició, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

 

ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL realitzarà les següents actuacions:

•Accés a la informació pública del perfil.

•Publicació en el perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL.

•Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

•Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’Usuari.

L’Usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa.

 

Publicacions

L’Usuari, una vegada unit a la pàgina de ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’Usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decoro, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL, però si que romandran a la Xarxa Social.

 

Concursos i promocions

ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de manera algun, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

 

Publicitat

ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del REGLAMENT (UE) 2016/679 i de la LSSI-CE.

 

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de ASSOCIACIÓ INSTAL-LADORS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

 

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

Facebook,

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, accedeixi mitjançant l'enllaç per a una major informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies